نمایش 9 24 36

لنز طبی رنگی الیویا لایت براون سالانه کد MO202

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی الیویا براون سالانه یک لنز نازک و بسیار راحت است و تناژ طبیعی دارد و بسیار طبیعی است. این لنز روی چشم قهوه ای عسلی می شود. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی الیویا براون سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی الیویا گری سالانه کد MO201

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی الیویا گری سالانه یک لنز نازک و بسیار راحت است و تناژ طبیعی دارد و بسیار طبیعی است. این لنز روی چشم طوسی با ته رنگ سبز می شود. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی الیویا گری سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی آنستتیک گری فصلی کد AA9016

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی آنستتیک گری فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره طوسی دوردار متوسط روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی خفیفی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی آنستتیک گری فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی آنستتیک گریس فصلی کد AA90201

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنزطبی رنگی آنستتیک گریس فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز بسیار نازکی هست بهمین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره طوسی سبز با دور تیله ای و دون دون مشکی بدون دور متوسط روشن ميشود. دور تیله ای دارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آنستتیک گریس فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی آنستتیک شدو فصلی کد AA90202

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی آنستتیک شدو فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره قهوه ای با مرکزیت طوسی دوردار متوسط روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی خفیفی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آنستتیک شدو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی آنستتیک برنز فصلی کد AA90203

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی آنستتیک برنز فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره عسلی با مرکزیت طوسی دوردار متوسط روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی خفیفی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی آنستتیک برنز فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی شیکاگو آپریکات کد Achi9031

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی طبیعی شیکاگو آپریکات فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد.اين لنز روي چشم تیره طوسی عسلی با دور خفیف و طبیعی متوسط روشن میشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی شیکاگو آپریکات فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی شیکاگو بلوند فصلی کد Achi9032

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی شیکاگو بلوند فصلی، فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و روي چشم تیره عسلی زیتونی با دور خفیف و طبیعی متوسط روشن میشود. بزرگنمایی خفیفی ایجاد می کند برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی شیکاگو بلوند فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی شیکاگو گرین فصلی کد Achi9033

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی شیکاگو گرین فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. روي چشم سبز طبیعی وسط زرد با دور خفیف و طبیعی متوسط روشن میشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی شیکاگو گرین فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی شیکاگو آپریکات فصلی کد Achi9031

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی طبیعی شیکاگو آپریکات فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد.اين لنز روي چشم تیره طوسی عسلی با دور خفیف و طبیعی متوسط روشن میشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی شیکاگو آپریکات فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی شیکاگو گرین فصلی کد Achi9033

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم طبی رنگی شیکاگو گرین فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. روي چشم سبز طبیعی وسط زرد با دور خفیف و طبیعی متوسط روشن میشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی شیکاگو گرین فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی شیکاگو بلوند فصلی کد Achi9032

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی شیکاگو بلوند فصلی، فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و روي چشم تیره عسلی زیتونی با دور خفیف و طبیعی متوسط روشن میشود. بزرگنمایی خفیفی ایجاد می کند برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی شیکاگو بلوند فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.